Kurs instruktorów prawa jazdy

KURSY DLA INSTRUKTORÓW A,B,C,D,E

Informacje o kursie instruktora prawa jazdy

Wymagane dokumenty do kursu:

  • dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia,
  • zaświadczenie o niekaralności:
  • sądowe (wydane przez punkt informacyjny krajowego rejestru karnego przy sądzie okręgowym),
  • policyjne (informacje o wpisach w ewidencji kierowców naruszajacych przepisy ruchu drogowego wydane przez komendanta wojewódzkiego policji).
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnień do kierowania pojazdem rodzaju objętego szkoleniem (kserokopia prawa jazdy).

Czas trwania kursu na instruktora nauki jazdy kat. B - ok. 4 miesiące.

CENA KURSU: dla kat B - 2500 zł, pozostałe kat. 700 zł